Today I wanna share with you my make-up rutine. I don’t use make-up every day. It’s not good for your skin and it gets tired after some time. The other reason is that people would not know how I really am. But they are days when I want to look better and it’s like this..

Dnes chcem s vami zdieľať moju make-up rutinu. Nepoužívam make-up každý deň. Nie je to dobré pre pokožku, ktorá sa po nejakom čase unaví. Ďalším dôvodom je, že ľudia by nevedeli aká v skutočnosti som. Ale sú dni, kedy chcem vyzerať lepšie a vyzerá to takto..

Me without make-up. Ja bez make-upu.

Me without make-up. Ja bez make-upu.

First I use some face cream. Now I’m using Dermacol Vital Balance Cream. It’s not oily and it’s sooo much moisturiz. I had very dry face in the past, but this cream helps me. I love it!

Najprv použijem nejaký krém na tvár. Teraz používam Dermacol Vital Balance Cream. Nie je mastný a je táááák veľmi hydratačný. Mala som veľmi suchú tvár v minulosti, no tento krém mi pomáha. Milujem ho!

14522558_1121232604631342_1052075220_o   14488843_1121232547964681_1110327705_o

Then I give on my face this Make-up base. It’s from Dermacol, too. It’s enough to give 2-3 drops. After this base skin is beautifully glossy. And make-up keeps for a long time. I can imagine my look without it, but it’s good to use base. 

Potom si dám na tvár túto Make-up bázu. Je tiež z Dermacolu. Stačí dať 2-3 kvapky. Po tejto báze je tvár nádherne lesklá. A make-up drží veľmi dlho. Viem si predstaviť môj look bez nej, no je dobré použiť aj bázu. 

14550667_1121232784631324_1561982608_o

On base I give corrector. I’m using this one from Pupa now. It calls PUPA Cover.We didn’t have this shop in my town before, so it’s my brand-new piece. I can not to get use to its consistency. It’s a bit liquid and solid in one moment. But it can cover anything. Sometimes it’s enough and I don’t need make-up.

Na bázu dám korektor. Používam teraz tento z Pupy. Volá sa PUPA Cover. Nemali sme tento obchod predtým v mojom meste, a tak je to môj nový kúsok. Nemôžem si zvyknúť na jeho konzistenciu. Je trochu tekutý a tuhý zároveň. Ale prekryje čokoľvek. Niekedy stačí a nepotrebujem použiť make-up.

14488969_1121232237964712_1703877639_o

When I don’t feel confident I have to put make-up on. I tried a lot of kinds of make-ups, but I discovered this little miracle in the summer. It’s from NYC (New York Color). It’s solid and it’s in a small tube. 

Keď sa necítim sebavedomo, tak si musím dať make-up. Skúsila som mnohé druhy make-upov, ale toto leto som objavila tento malý zázrak. Je z NYC (New York Color). Je tuký a v malej tubičke. 

14550938_1121232737964662_1108498918_o

14513681_1121232641298005_309011592_o

Before I do my eyes and cheeks I fix everything with powder. I have totally ordinary one. Powder is called STAR SHINING-pressed power and it’s from E-style.

Predtým ako spravím oči a líčka všetko zafixujem púdrom. Mám úplne obyčajný. Púder sa volá STAR SHINING-pressed power a je z E-style. 

14513652_1121232927964643_1761954534_o

14489007_1121232824631320_82715337_o

When basic is done I do my cheeks. I have a typical palette from NAKED. First I put bronzer. After bronzer I give on brightener over my cheekbones and pink color on cheeks.

Keď je základ spravený urobím si líčka. Mám typickú paletku z NAKED.  Najskôr dám brozner. Po ňom nanesiem rozjasňovač nad moje lícne kosti a ružovú farbu na líčka. 

14489519_1121233024631300_1008257609_o

14488789_1121233147964621_923259800_o

After my skin I do my eyes. I don’t use eyeliners and I don’t need hundreds of pallets. I have only this one from NAKED. I use only these tones again and again. But it’s cool. I love this pallet for life!

Po tvári si robím oči. Nepoužívam linky a nepotrebujem stovky paletiek. Mám iba túto jednu z NAKED. Používam tieto odtiene znovu a znovu. Ale je to cool. Zbožňujem ju!

14466869_1121232291298040_290570295_o

14536568_1121232351298034_205259312_o

 

I have long eyelashes, but I need to give them some color. So I must use mascara. I had a lot and different mascaras but I have right now this one. It’s from NYC (New York Color) and it’s BIG BOLD. It keeps on for many hours. It’s written on case that it’s for 24 hours.

m dlhé mihalnice, no potrebujem im dať nejakú farbu. Tak musím použiť mascaru. Mala som už veľa rôznych, ale teraz mám túto. Je z NYC (New York Color) a volá sa BIG BOLD. Drží veľa hodín. Na obale je napísané, že na 24 hodín. 

14522584_1121232464631356_1818473406_o

14550948_1121232411298028_369210224_o

My final step is lipstick. I like neutral colors but sometimes I reach for red, neon colors.. I bought this lipstick on airport in Madrid, Spain last month. It has awesome design and I love this color.. awww

Môj posledný krok je rúž na pery. Mám rada neutrálne farby ale niekedy siahnem po červenej, neónových farbách.. Kúpila som si tento rúž v Madride, Španielsku minulý mesiac. Má skvelý dizajn a milujem túto farbu.. awwww

14522593_1121231927964743_257976479_o

14550806_1121231521298117_248394857_o

14467042_1121231691298100_1406057059_o

I use these brushes on make-up, corrector and cheeks. They are very small and stowage and I have them from E-style.

Používam tieto štetce na make-up, korektor a líčka. Sú veľmi malé a úschovné a mám ich z E-style. 

14536619_1121233171297952_69780880_o

Me with make-up. Ja s make-upom.

Me with make-up. Ja s make-upom.

Do you use make-up? Have you ever tried some of these products? Leave comment 🙂 

Používate make-up? Skúsili ste niekedy nejaký z týchto produktov? Nechajte koment 🙂

I love you, my stars ★

Ľubim vás, moje hviezdy ★

-Sabri