I celebrated my birthday on 1st October. I felt like I had to write post about it. Like I have to talk with you about my gifts, cake, party.. So let’s go for it!

Oslávila som moje narodiny 1.Októbra. Cítila som, že by som mala o tom napísať článok. Ako keby som mala s vami hovoriť o mojich darčekoch, koláči, party.. Tak poďme na to!

Everything started in Hospic. I was with my friends and we had cake which was made by me. It was a fruit cake with coconut milk, curd and gelatin. It was my favorite moment of this birthday. I felt very happy there. We had some other celebration and everything was sooo nice.

Všetko začalo v Hospici. Bola som s mojími kamarátkami a mali sme koláč, ktorý som urobila. Bol ovocný s kokosovým mliekom, tvarohom a želatínou. Bol to môj obľúbený moment z týchto narodenín. Cítila som sa tam veľmi šťastná. Mali sme tam ešte jednu slávnosť a všetko bolo tááááák milé.

14516500_1122182991202970_3624400767800297341_n

After celebrations I spent time with my bestie and I went home. I was waiting for my family and then started a small party. We ate my birthday cake, we were talking and just spent time together. I felt very loved and happy.

Po oslavách som strávila čas s mojou najlepšou kamarátkou a išla som domov. Čakala som na rodinu, a potom začala malá party. Jedli sme moju narodeninovú tortu, rozprávali sme sa a jednoducho sme trávili čas spolu. Cítila som sa veľmi milovaná a šťastná.

GIFTS      DARČEKY

I’ve got so many beautiful gifts that I have no words..

Dostala som toľko nádherných darčekov, že nemám slov..

14550878_1122344871186782_1091677979_o

I’ve got this beautiful box from my best friend. I love this painting which is on it. And she knows it. I love her and she’s so amazing friend. Her blog is HERE. Thank you my sweatheart 🙂

Dostala som túto nádhernú krabičku od mojej najlepšej kamarátky. Milujem maľbu, ktorá je na nej a ona to vie. Mám ju veľmi rada, je úžasná kamarátka. Jej blog je TU. Ďakujem ti, zlatík 🙂

14513683_1122344891186780_1213434946_o

This present is from my cousins and aunt. It is leather bag with horses by some Slovak designer. It is awesome bag and smells like saddle.

Tento darček je od mojích sesterníc a tety. Je to koženná taška s koníkmi, od nejakej slovenskej návrhárky. Je to skvelá taška a vonia ako sedlo. 

14489553_1122344827853453_196897094_o

Everyone knows that I love classic literature. These books are from by dad. It’s Jane Eyre, Wuthering Heights, Anne of Green Gables, Marína (classic Slovak literature). I have some of them in English but I can not wait for reading it in Slovak.

Každý vie, že milujem klasickú literatúru. Tieto knižky sú od môjho ocina. Je to Jana Eyrová, Búrlivé výšiny, Anna zo Zeleného Domu, Marína. Mám niektoré z nich v angličtine, no nemôžem sa dočkať na to, ako si ich prečítam v slovenčine.

14489611_1122344697853466_1616764264_o

This awesome gifts are from my friend. I love her and this gifts soo much! It’s T-shirt, Toffifee, magnet with my favorite nuns, postcard, bookmark, picture with relic Saint Faustina. And one of my favorite things- case on my Holy Bible. It is sooo beautiful!

Tieto skvelé darčeky sú od mojej kamarátky. Mám ju veľmi rada a aj tieto darčeky táááák moc! Je to tričko, Toffifee, magnetka s mojími obľúbenými sestričkami, pohľadnica, záložka do knihy a obrázok s relikviou Svätej Faustíny. Jedna z mojích najobľúbenejších vecí- obal na moju Bibliu. Je to táááááák nádherné!

14571830_1122344957853440_441576369_o

Food, food, food, food, food, alcohol, food, food, food, food, bedclothes, food, food…

Jedlo, jedlo, jedlo, jedlo, jedlo, alkohol, jedlo, jedlo, jedlo, jedlo, obliečky, jedlo, jedlo..

14571875_1122344824520120_1998902102_o

I wanted lipstick by Kylie Jenner and I got it from by dad. It has a beautiful color and I like it very much. And I got postcard, too.

Chcela som rúž od Kylie Jenner a dostala som ho od môjho oca. Má nádhernú farbu a veľmi sa mi páči. A dostala som tiež pohľadnicu.

14522573_1122344787853457_937997904_o

I have naturaly curly hair. And I used to use hair dryer and hair straightener every day. And this is my little miracle. It is hair dryer in hairbrush. And it makes hair a bit more straight. And it’s enough for me. My hair is not perfectly straight but it’s not curly. I like it and it’s from UK from my dad.

Mám prirodzene kučeravé vlasy. Zvykla som používať fén na vlasy a žehličku každý deň. A toto je môj malý zázrak. Je to fén na vlasy v kefe. Vyrovnáva to trošku vlasy. Je to dostatočné pre mňa. Moje vlasy nie sú perfektne rovné ale nie sú kučeravé. Páči sa mi to a je to z UK od môjho oca.

14608099_1124808717607064_874967249_n

This nice present was from my class teacher. I think it is very pretty gift 🙂 I love chocolate and perfumes 🙂

Tento milý darček je od mojej triednej. Myslím, že je to veľmi pekný darček 🙂 Milujem čokoládu a parfémy 🙂

14536524_1122344951186774_1554717901_o

Food, food, children’s champagne, food..

Jedlo, jedlo, detské šampanské, jedlo..

14572056_1122344947853441_647321341_o

I’ve got candle, chocolates and body wash from my friend. It’s nice 🙂

Dostala som sviečku, čokolády a sprcháč od mojej kamarátky. Je to milé 🙂

 14550531_1122344904520112_1510391338_o

I like notebooks, I like to draw and write something and it doesn’t matter when or where. I’m thankful for this elegant notebook by Pandora.

Mám rada zápisníky. Mám rada si kresliť a písať niečo a nezáleží na tom kedy alebo kde. Som vďačná za tento elegantný zápisník z Pandory.

14536641_1122344687853467_1281055625_o

Well.. this is from my friend. I love these things and that silver thing- body wash and body lotion is from Hospic team. It has a special meaning for me and I can cry of happiness.

No.. toto je od mojej kamarátky. Zbožňujem tieto veci a tá strieborná vec- sprcháč a telové mlieko je od Hospicového týmu. Má to pre mňa špecialny význam a mohla by som plakať šťastím.

14522058_1122344874520115_1094364832_o

This is from my very good friend. She knows that I like Hunger games, so I got mockingjay. And she gave me parfum, too. And it smells awesooooooome.

Toto je od mojej veľmi dobrej kamarátky. Vie, že mám rada Hry o život, a tak som dostala drozdajku. A dala mi aj parfém. Vonia úúúúúúúžasne.

14522482_1122344791186790_832739637_o

In Slovak exists one shop which calls Godzone and they have T-shirts like these. So I felt in love with them. They are extremely soft. Dad gave me them.

Na Slovensku existuje jeden obchod, ktorý sa volá Godzone a oni majú tričká ako tieto. Zamilovala som sa do nich. Sú extrémne jemné. Ocino mi ich daroval.

14513752_1122344837853452_1240508763_o

I like kiki-k’s year planners. I have a big one for this year and I can not use it because it’s too big for me. So I pleased my dad for one for next year. It’s smaller one and I’m happy. I can plan, write and do what I like. And next to the planner is the other notebook. It contains christian quotes and drawings. I have no idea what I’ll write into it but it so nice 🙂 And the last thing is USB key and it’s from Godzone, too. On this key are christian lectures. All these things are from my daddy.

Mám rada kiki-kove diáre. Mám jeden veľký na tento rok a nemôžem ho používať, pretože je príliž veľký na mňa. Tak som poprosila môjho oca o jeden na budúci rok. Je menší a ja som šťastná. Môžem plánovať, písať a robiť, čo mám rada. A vedľa diára je ďalší zápisník. Obsahuje kresťanské citáty a kresby. Nemám poňatia, čo doňho budem písať ale je milý 🙂 Poslednou vecou je USB kľúč a je tiež z Godzone. Na kľúči sú kresťanské prednášky. Všetky tieto veci sú od môjho ocina.

14489797_1122344777853458_1895247481_o

This was a small joke from my friend. But I love Minnie and it’s cool 🙂

Toto bol malý vtip od môjho kamaráta. Ale milujem Minnie a je to cool 🙂

14513629_1122344774520125_1507826058_o

These are something like shampoo. We call it šampúch in Slovak. It’s solid shampoo and it’s totally bio.

Tieto sú niečo ako šampóny- šampúchy. Je to tuhý šampón a je úplne bio.

14522586_1122344944520108_600913673_o

These are my little kids. I wished bracelet from Pandora and my friend and dad gave me 5 pendants with it. And I’ve got 6th pendant from my friend. So I started with 6 pendants. I would like to start with 1-2 but they are sooo beautiful 🙂

Tieto sú moje malé deti. Priala som si náramok z Pandory a môj kamarát a oco mi dali 5 príveskov s ním. A dostala som šiesty od mojej kamarátky. Tak som začala so šiestimi príveskami. Rada by som začala s 1-2 ale sú táááák krásne 🙂

14522446_1124747554279847_1884727714_o

I was in Ružomberok on Sunday. I visited my very good friend and we had a small trip. Hike a bit. I was with her whole day and we celebrated my birthday. It was very beautiful for me and I felt like the happiest person in the world. I got some chocolates, postcard, book and so on. I have special feelings for the calendar on photo. It is like a house and it makes my memories come back. I was in similar house last summer and there was calendar like this, too.

Bola som v Ružomberku túto nedeľu. Navštívila som moju veľmi dobrú kamarátku a spravili sme si malý výlet. Trošku ako turistika. Bola som s ňou celý deň a oslavovali sme moje narodeniny. Bolo to pre mňa veľmi nádherné a cítila som sa ako najšťastnejší človek na svete. Dostala som nejaké čokolády, pohľadnicu, knihu a tak ďalej. Mám špecialne pocity pri tom kalendári na fotke. Je to ako domček a vyvoláva mi to spomienky. Bola som v podobnom domčeku toto leto a bol tam tiež kalendár ako tento. 

14550971_1124747550946514_2122414700_o

This is from my bestie. She likes doing DIY things. We did together hair bows in the past. I still wear mine and she know it. She made me similar bows in 3 different colors. It looks amazing in my hair. Love it. And she made me bracelet, too. It says: SABRY. She didn’t have “i” 😀 And she gave me this cute girly postcard. And Toffifee- I’ll be the fattest person after this birthday! 🙂

Toto je od mojej naj kamošky. Má rada DIY veci. Robili sme spolu mašličky do vlasov v minulsoti. Stále svoju nosím a ona o tom vie. Spravila mi podobné 3 mašličky v 3 rozdielnych farbách. Vyzerajú skvele v mojich vlasoch. Milujem ich. A spravila mi tiež aj náramok. Píše sa na ňom: SABRY. Nemala “i” 😀 A dala mi túto zlatú, dievčenskú pohľadnicu. A Toffifee- budem najtučnejší človek po týchto narodeninách! 🙂

I AM 16 NOW!!!!!!!

SOM 16 ročná!!!!

All my my love,

S celou mojou láskou

Sabri

14488841_1122344967853439_142676877_o

My second cake. Moja druhá torta.