We got this book like mandatory reading to school from our Slovak class. So I had to read it. And here’s my opinion..

Dostali sme túto knihu ako povinné čítanie v škole zo slovenčiny. Tak som to musela čítať. A tu je môj názor..

Antigone was written by Sophocles in Athens many years ago. It was 442BC. It’s tragedy and Antigone has 5 acts on 50 pages.

Antigona bola napísaná Sofoklom v Aténach pred mnohými rokmi. Bolo to 442 pred Kristom. Je to tragédia a má 5 dejstiev na 50tich stranách.

Even though it was 2458 ago it was absolutely boring book. Everything was just about burring someone. But in the other side it was a bit interesting. I could see 2 sisters which loved their brother. So much that they would die for him.

Aj keď to bolo pred 2458 rokmi, tak to bola totálne nudná kniha. Všetko bolo iba o pochovávaní niekoho. Ale na druhej strane to bolo trochu zaujímavé. Mohla som vidieť 2 sestry, ktoré ľúbili svojho brata. Tak veľmi, že by pre neho zomreli.

It didn’t strike me the sense of this book. Fortunately it was very very short. But I’ve seen one beautiful sentiment- love is stronger than death.

Nedopol mi zmysel tejto knihy. Našťastie bola veľmi, veľmi krátka. Ale videla som tam jednu peknú myšlienku- láska je silnejšia než smrť. 

Maybe the author wanted to say something special. So special that I don’t get it but I have no words and I ask myself- why do they give this bullshits into mandatory reading.

Možno chcel autor povedať niečo špecialne. Tak špeciálne, že to nechápem ale nemám slová a pýtam sa samej seba- prečo dávajú tieto keci do povinného čítania. 

★1/5

Sophocles tried it. Really. But I don’t see something more than death behind these pages. I am sorry..

Sofokles to skúsil. Skutočne. Ale ja nevidím nič viac než smrť za týmito stranami. Je mi to ľúto..

All my love,

S celou mojou láskou, 

Sabri