Everyone around me have already seen Suicide squad. It is a new 2 hours long movie. It was in the cinemas in August 2016. It is Action, Adventure, Fantasy and Sci-Fi movie. I didn’t see it in cinema and after 2 months I watched it.

Každý okolo mňa už videl Jednotka samovrahov. Je to dvojhodinový film. Bol v kinách v auguste 2016. Je to film akčný, dobrodružný, fantasy a Sci-Fi. Nevidela som ho v kinách a po dvoch mesiacoch som si ho pozrela.

Everything is about a group of the worst heroes in the world. Which want to stop the biggest danger- they go to destroy government. They have been blackmail and every person behaved bad to them. But they were not as bad as the world thought about them.

Všetko je o skupine najhorších hrdinov na Svete, ktorá chce zastaviť najväčšie nebezpečenstvo- idú zničiť vládu. Boli vydieraní a každá osoba sa k nim správala zle. Ale oni neboli tak zlí ako si Svet o nich myslel.

15052197_1165344403553495_1543309784_o

I am not into films like this one. I like romantic movies and typical for girl. But it was a bit interesting.. I have seen Harley Quinn a lot of times before but I did not know that it is a bad girl. I actually like her! She is my most favorite character of Suicide Squad. She is strong, brave and her love is sooo amazing! She would die for love to such a crazy person..

Nemám rada filmy ako tieto. Mám rada romantické a typické pre dievča. Ale toto bolo trochu zaujímavé.. Videla som Harley Quinn predtým veľakrát, ale nevedela som, že je to zlé dievča. Vlastne ju mám rada! 🙂 Je to moja najobľúbenejšia postava z Jednotky samovrahov. Je silná, odvážna a jej láska je tááák skvelá! Zomrela by kvôli láske k tak bláznivému človeku..

I would say that movies like these are.. sick. Because men like Joker are so creepy.. But I am a big fan of Cara Delevingne so I had a second person which I liked. But it is everything what I liked in this film except soundtrack..

Povedala by som, že filmy ako tieto sú.. choré. Pretože muži ako Joker sú tak desiví.. Ale som veľký fanúšik Cary Delevingne, tak som mala ďalšiu osobu, ktorú som mala rada. Ale to je všetko, čo sa mi páčilo na tomto filme okrem soundtracku..

I do not think that I’d watch it again. But there were very good fights and I do not know.. I do not see something more than sick, crazy people. But okay..

Nemyslím, že by som si to znovu pozrela. Ale sú tam veľmi dobré boje a ja neviem.. nevidím nič viac ako chorých, bláznivých ľudí. No okay..

Love and good will win against to evil.

Láska a dobro zvíťazí proti zlu.

Even I did not like the whole movie. But I love Harley!! And have you seen these figures?? I have to have it!

Aj keď sa mi nepáčil celý film. Ale milujem Harley!! A videli ste tieto postavičky?? Musím to mať!

_vyr_3239x_fk84010

Have you already seen Suicide Squad? Are you going to watch it? Do you have your favorite character?

Videli ste už Jednotku samovrahov? Plánujete si to pozrieť? Máte svoju obľúbenú postavičku?

 

1.5/5

 

With all my love,

S celou mojou láskou,

Sabri ★

suicide_squad_film_poster