Godzone is Slovak evangelistic tour. This year they visited 6 Slovak and Czech cities: Poprad, Kosice, Zilina, Banska Bystrica, Bratislava and Prague-Czech. It was for 8th year and every year they change cities, music.. Theme of this year was NEW LEVEL. I was on Godzone tour for the first time and here is my experience..

Godzone je slovenské evanjelizačné turné. Tento rok navštívili 6 Slovenských a Českých miest: Poprad, Košice, Žilina, Bánska Bystrica, Bratislava a Praha- Česko. Bol to ich ôsmy rok a každý rok menia mestá, hudbu.. Téma tohto roka bola NOVÝ LEVEL. Bola som na Godzone po prvý raz a tu je môj zážitok..

I am not from any of these cities, so I had to travel. I went with my friend Monika by train. Then some of our friends acceded. We traveled to Zilina. Travel by train lasted 2 hours. It was fun and everything started very well.

Nie som z ani jedného z týchto miest, tak som musela cestovať. Šla som s mojou kamarátkou Monikou vlakom. Niektorí naši kamaráti sa k nám pridali. Cestovali sme do Žiliny. Cesta trvala 2 hodiny. Bola to zábava a všetko začalo veľmi dobre.

When we were in Zilina, we stopped in Lidl for a cake 🙂 And then we went on registration..

Keď sme boli v Žiline, zastavili sme sa v Lidli na koláč 🙂 A potom sme išli na registráciu..

On registration we had to write our names, addresses, year of birth.. enter was free and they gave us this nice blue bracelets.

Na registrácii sme museli napísať naše mená, adresy, rok narodenia.. vstup bol zadarmo a dali nám tieto pekné modré náramky.

15133731_1171958512892084_532260878_o

Concert started around 6:30p.m. and they were around 6,000 people!! Crazy, right? On Godzone you can find a lot of Slovak worship groups, some theatrics, witnesses, Godzone shop 🙂

Koncert začal okolo 18:30 a bolo tam okolo 6,000 ľudí!! Bláznivé, však? Na Godzone môžte nájsť veľa slovenských kresťanských skupín, nejaké divadielko, svedectvá, Godzone shop 🙂

It was interesting to see how everyone came to feel God’s love, to worship Him. Some of us sang, danced, gave hugs to each other..

Bolo zaujímavé vidieť ako každý prišiel, aby cítil Božiu lásku, uctievať Ho. Niektorí z nás spievali, tancovali, objímali sa navzájom..

And of course I had to go to Godzone shop 🙂

A samozrejme som musela ísť do Godzone shop-u 🙂

15126217_1171958519558750_619644295_o

I bought book called Experiencing Father’s Embrace. My friend wrote me there date and place into it. Every time when I’ll hold in my hand, memories will come back.

Kupíla som si knihu Prežívať otcovo objatie. Kamarátka mi tam napísala dátum a miesto do nej. Zakaždým, keď ju budem držať v rukách, spomienky sa vrátia. 

15152345_1171958516225417_392323661_o

I wanted this backpack very long but it was sold-out on e-shop.  I have the other memory from Godzone. It says: “Seek the kingdom first and He will give you everything you need.”

Chcela som tento ruksak veľmi dlho, no na e-shope bol vypredaný. Mám ďalšiu spomienku z Godzone. Píše sa tam: “Usiluj sa o kráľovstvo najskôr a On ti dá všetko, čo potrebuješ.”

I really loved the atmosphere in the hall. And for 100% I’ll come in next year. God’s love was the most important in this evening.

Úplne som milovala atmosféru v hale. Na 100% pôjdem aj budúci rok. Božia láska bola najpodstatnejšia tento večer.

Are you going to go next year? What do you think about Godzone? Were you in this year?

Plánujete ísť budúci rok? Čo si myslíte o Godzone? Boli ste tento rok?

All my love,

S celou mojou láskou,

Sabri