This story is about Angel and Michael Hosea. Everything started when Sarah was just a little girl and she lived with her mother in 1832. Her mother believed in God and she was women who loved her lover and daughter very much. But then some things had happened and Sarah was renamed. Her new name was Angel.

Tento príbeh je o Anjele a Michaelovi Ozeovi. Všetko začalo, keď Sarah bola malé dievčatko a žila s jej mamou v roku 1832. Jej mama verila v Boha a bola to žena, ktorá veľmi milovala svôjho milenca a dcéru. Ale potom sa stali nejaké veci a Sarah bola premenovaná. Jej nové meno bolo Anjela.

Angel worked like a prostitute in Pair-A-Dice. She hated God, men and all she wanted was freedom. One day Michael saw Angel in front of Palace- place where she work. And he believed that she is his truelove. Then he fought for her. God was with him and he never stopped believe. But not everything was so pinky..

Anjela pracovala ako prostitútka v Pair-A-Dice. Nenávidela Boha, mužov a všetko, čo chcela, bola sloboda. Jedného dňa Michael zbadal Anjelu pred Palácom-miesto, kde pracovala. Veril, že to je jeho pravá láska. Potom za ňu bojoval. Boh bol s ním a on nikdy neprestal veriť. Ale nie všetko bolo tak ružové..

I went to Madrid in Summer, so I needed some good book to read in plane. I went to a small bookstore in the center of my city. You can turn around maybe 3 times in this bookstore and you have not enough place. But they have very good books and Redeeming love was one of them. I read this book for 3 months! Unbelievable? Yep. I read first 100 pages in August and the other 300 pages in just one November weekend. I was not into this book. I did not have inspiration to read it.

Šla som do Madridu v lete, tak som potrebovala nejakú dobrú knihu do lietadla. Išla som do malého kníhkupectva v centre môjho mesta. Môžte sa otočiť možno 3 krát v tomto kníhkupectve a nemáte dostatok miesta. Ale majú veľmi dobré knihy a Vykúpená láska bola jedna z nich. Čítala som ju 3 mesiace! Neuveriteľné? Áno. Prečítala som prvých 100 strán v auguste a ďalších 300 cez jeden novembrový víkend. Nepáčila sa mi tá kniha. Nemala som žiadnu inšpiráciu k tomu ju prečítať. 

Redeeming love has 400 pages and it is a novel. I very like way in which are new chapters written. Every new chapter begin with some quote. Most of them are from the Bible, but there are from William Shakespeare and people like him too.

Vykúpená láska má 400 strán a je to román. Mám veľmi rada spôsob, akým sú nové kapitoly napísané. Každá kapitola začína nejakým citátom. Väčšina z nich sú z Biblie, ale tiež sú tam aj od Williama Shakespeara a ľudí ako on.

15152961_1174324069322195_1533357198_o

Michael tries to show Angel the other side of  life. He loves her so much and it is so pretty.. And I fell in love with both of them. I felt like I was a part of their story. Story of love, story of hatred.. I was like “Angel, we have some much common and at the same time we have nothing common!!” In some parts it was like reading about myself.

Michael sa pokúša ukázať Anjele ďalšiu stránku života. Veľmi ju ľúbi a je to tak pekné.. Zamilovala som sa do nich oboch. Cítila som sa akoby som bola časť ich príbehu. Príbehu lásky, príbehu nenávisti… Hovorila som si:”Anjela, máme toľko toho spoločného a zároveň nemáme nič spoločné!!” V niektorých častiach to bolo akoby som čítala o sebe.

I really love this book and after some time I will read it again. I am sure about it. Have you ever read this book? Do you like this story? Are you going to read it?

Vážne milujem túto knihu a po nejakom čase si ju prečítam znovu. Som si tým istá. Čítali ste tú knihu? Máte radi tento príbeh? Plánujete ju čítať?

All my love,

S celou mojou láskou,

Sabri ★