It’s alreadyt time when you realize that you have to do something special. You have to decorate your room, you have to buy gifts and be very, very nice to other people. It is Christmas. The most wonderful time of the year.

Už je čas, kedy si uvedomíš, že musíš spraviť niečo špeciálne. Musíš si ozdobiť izbu, musíš kúpiť darčeky a byť veľmi, veľmi milá k iným ľuďom. Sú Vianoce. Najkrajší čas roku.

I bought gifts on the start of November. I am not that kind of person who buy gifts a few days before Christmas. And I decorated my room a few weeks before December too. We made our Christmas tree on 4th December. Early, right? But I love Christmas atmosphere.

Kúpila som darčeky na začiatku Novembra. Nie som ten typ človeka, ktorý kupuje darčeky pár dní pred Vianocami. Tiež som si ozdobila izbu pár týždňov pred Vianocami. Robili sme Vianočný stromček 4.12. Skoro, však? Ale milujem Vianočnú atmosféru.

This year I don’t feel any Christmas atmosphere. I would like to. But it pretty hard sometimes.. I started with going on Christmas markets on begging of December. We drank Christmas punch with friends and had fun.

Tento rok necítim Vianočnú atmosféru. Rada by som. Ale niekedy je to riadne ťažké.. Začala som chodiť na Vianočné trhy na začiatku Decembra. Pila som Vianočný punč s kamarátkami a bavili sme sa.

 

Our Christmas tree. Náš Vianočný stromček.

In Slovakia there’s a lot of good movies in this season. I watched Home Alone yesterday 🙂

Na Slovensku sú v tomto období dobré filmy. Pozerala som včera Sám Doma 🙂

What’s about your Christmas? When did you buy gifts? Do you feel Christmas atmosphere?

Ako vaše Vianoce? Kedy ste kupovali darčeky? Cítite nejakú Vianočnú atmosféru?

I wish you MERRY CHRISTMAS and see you soon with some post about presents 🙂

Prajem vám ŠŤASTNÉ A VESELÉ VIANOCE a vidíme sa čoskoro s nejakým článkom o darčekoch 🙂

All my love,

S celou mojou láskou,

SABRI